רחוב אילת 15 תל אביב / טלפון : 03-5169550 / שעות פתיחה: א'-ה' 08:30 - 19:00 ו' 08:30 - 14:30
סל ההזמנות שלי
דף הבית | מי אנחנו | מאמרים מקצועיים | מבצעים | סדנאות |    
עלינו


תנאי שימוש אתר קנווס

עלינו » תנאי שימוש אתר קנווס
ברוכים הבאים לאתר המכירות של קנווס

כללי

תקנון ותנאי שימוש


www.kanvas.co.il www.canvas.co.il
א. מבוא:
1. אנו מודים לך על בחירתך באתר האינטרנט "קנווס", המופעל ומנוהל על ידי "קנווס", הידועה היטב בתחום הציור והאומנות. (להלן: "מפעילת האתר").
2. השימוש באתר האינטרנט כפוף לכלל התנאים המפורטים להלן בנוגע למתן השירותים מטעם מפעילת האתר.
3. השימוש באתר האינטרנט כפוף לתנאי השימוש שיפורטו להלן ועל כן נבקשכם לקרוא את תנאי השימוש בעיון בטרם שימוש באתר האינטרנט.
4. היעדר התנגדות מפורשת בכתב לתנאי השימוש המפורטים להלן, ישקף הסכמה מלאה ומודעת מטעם המשתמש לתנאי השימוש ולחובות העולות מתנאים אלו.
5. האמור במסגרת תקנון זה בלשון זכר מכוון גם ללשון נקבה, וההפך.
ב . מי יכול לבצע פעולות באתר קנווס
6 . מלאו לו 18 שנים והוא נושא תעודת זהות ישראלית .
7. ברשותו כרטיס אשראי בתוקף ,של אחת מחברות האשראי הישראלית.
8 . ברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת באינטרנט .
כמו כן ניתן לבצע פעולות בזירת המכירות, בירורים ופעולות אחרות, גם באמצעות הטלפון.
ג. הזמנת מוצרים ותשלום
9. הזמנת המוצרים באמצעות האתר – בדרך של יצירת סל קניות אליו מצטברים כל המוצרים שרכשת באתר קבלת ההזמנה בקנווס – רק לאחר סיום הרכישות באתר ואישור ההזמנה הסופית. מועד קבלת ההזמנה יחשב כמועד שנרשם בקנווס כל עוד לא אושרה ההזמנה הנך רשאי/ת לחזור בך ולבטל את ההזמנה. ביטול ההזמנה לאחר אישור סופי – אך ורק בפניה טלפונית רל משרדי "קנווס" – 03-5169550 begin_of_the_skype_highlighting 03-5169550 end_of_the_skype_highlighting
אמצעי תשלום
10. באמצעות כרטיס אשראי – באמצעות שיחת טלפון עם נציגנו
11 . שרות גוביינא – תשלום לשליח (לא יתקיים באזורי ד.נ. )
ד. אספקת המוצרים המוזמנים:
12. מפעילת האתר מתחייבת לעשות את מירב המאמצים על מנת לספק את המוצרים והשירותים שיוזמנו ממנה במועד המוקדם ביותר האפשרי ובתוך פרק זמן סביר. מועדי אספקה כפופים בכל מקרה לעיכובים עקב כח עליון שביתות ,השבתות,מלחמה, גיוס כללי ונסיבות דומות ו/או עיכובים עקב גורמים ו/או אירועים לא צפויים ו/או שאינם בשליטת קנווס או האחראי על האספקה . זמן ומועד האספקה מתייחס לימי עסקים בלבד (ימים א'-ה' בלבד, לא כולל ימי חגים ומועדים, ערבי חג שבתון וכיו"ב ) במעמד האספקה על הלקוח להימצא בכתובת שבחר לביצוע המשלוח ולהציג תעודת מזהה בפני השליח . במקרה שהלקוח לא ימצא בכתובת שבחר לביצוע המשלוח , מסירת ההזמנה תידחה למועד חדש . אספקת המוצר תבוצע כפי הוא.
13. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם בזאת כי כל אימת שלא סוכם בכתב בין הצדדים אחרת, אספקת המוצרים או השירותים המוזמנים תהיה בתוך פרק זמן של עד 20 (עשרים) ימים ממועד ביצוע ההזמנה.
14 . מועדי אספקה כפופים
ה. ביטול העסקה והחזרת המוצרים המוזמנים:
15. המוצרים והשירותים המוענקים על ידי מפעילת האתר למשתמש הנם מוצרים ושירותים שיוצרו במיוחד על פי הזמנתו ורצונו של המשתמש.
16. מפעילת האתר לא תקבל בחזרה מוצרים או שירותים שהוכנו על ידה בהתאם להזמנת המשתמש, זולת אם יוכח במפורש על ידי המשתמש כי המוצר או השירות שסופק הנם פגומים בשל מחדל ו/או מעשה שמקורו במפעילת האתר.
17. במקרים נדירים וחריגים, בהם יוכח כי אכן נפל פגם במוצר או בשירות אותו סיפקה מפעילת האתר, יהיה זה בידיה ובשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר האם להחזיר למשתמש את הסכום הכספי שהתקבל מאת המשתמש או האם להפיק את המוצר ו/או השירות שהוזמן בשנית.
18. לאחר הגעת המוצר או השירות המוזמן לידי המשתמש, לא תחול עוד כל אחריות על מפעילת האתר ו/או מי מטעמה כלפי המשתמש וכלפי כל פעולה שתעשה עם המוצר או השירות, לרבות כל טענה בדבר פגם או ליקוי במוצר ו/או בשירות.
ו. תעריפי שירותי האתר:
19. השירותים המוענקים על ידי אתר האינטרנט ובכללם שירותי ההפקה וההדפסה של התמונות, הצילומים וכל חומר אחר, יהיו כפופים לתעריף המצוי באתר האינטרנט שנקבע על ידי מפעילת האתר.
20. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתעריף השירותים, ככל שתמצא לנכון ובהתאם למציאות הקיימת בתחום השירותים אותם מעניק אתר האינטרנט.
ז. שינוי תכני האתר או השירות המוצע:
21. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים באתר ללא הגבלה וכל זמן שיידרש שינוי.
22. שינוי האתר או השירות המוענק על ידי האתר איננו מצריך כל הודעה מראש למשתמשי האתר ומפעילת האתר איננה אחראית לכל טענה ו/או השגה ו/או בעיה שתיווצר בעקבות שינוי אתר האינטרנט, תכניו או השירות המוצע על ידי אתר האינטרנט.
23. מפעילת האתר רשאית לבצע שינויים בכל עת שהיא, ללא כל התראה מוקדמת, הן בתנאי השימוש כפי שהוזכרו במסמך זה והן באתר האינטרנט עצמו, ככל שתראה לנכון.
24. באחריותו הבלעדית של המשתמש לבחון האם חל שינוי, הן בתנאי השימוש והן באתר עצמו. ביצוע עבודה או קבלת שירות מהאתר, יהווה מצד המשתמש הסכמה לשינויים שנערכו.
25. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינוי בכל חומר מהחומרים המפורסמים באתר, לרבות עיצובו מחדש, החלפת תכניו, שיוני מקומו ועלות השירותים המוענקים באמצעות, כרצונה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
ח. נוהלי הרשמה ומידע אישי:
26. המשתמש יידרש לצורך הזמנת השירות מאת מפעילת האתר למסור מידע אישי, כדוגמת: שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס חיוב ועוד. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של מפעילת האתר.
27. מסירת הנתונים האישיים על ידי המשתמש איננה מחויבת על פי חוק, אולם ללא מסירת הנתונים לא יוכל המשתמש להשתמש בשירותים ובמוצרים המופיעים באתר האינטרנט.
28. באתר האינטרנט קיימת אפשרות למשלוח דואר אלקטרוני אשר אינן חסויות, גלויות למי מטעם מפעילת האתר ועשויות להגיע גם לצדדים שלישיים לצורך טיפול בהן.
29. המידע האישי שיימסר על ידי המשתמש יישמר במאגר הנתונים של מפעילת האתר, אשר מתחייבת בזאת לעשות שימוש במידע למטרות ראויות בלבד ובכפוף להוראות כל דין.
30. באחריות המשתמש לוודא כי פרטי כרטיסי החיוב אותם הזין לאתר ופרטיו האישיים, לרבות מען למשלוח ההזמנה, הנם מדויקים ונכונים, כאשר מוסכים בזאת כי טעות הנובעת מאי דיוק במסירת הפרטים של המשתמש תהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד.
31. המשתמש מכיר בזאת בזכות מפעילת האתר להשתמש במידע שנמסר לה על ידי המשתמש לצורך שיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צמצומם, וזאת לטובת כלל המשתמשים והגולשים.

32. מפעילת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע המועבר אליה. כל העברה של מספר כרטיס אשראי נעשית לפי התקן המקובל.
33. היות ורשת האינטרנט יכולה לעיתים להיות פרוצה, הרי שמפעילת האתר איננה יכולה להתחייב על הגנה מושלמת מפני חדירה לנתונים המועברים אליה על ידי המשתמש, ועל כן באפשרות המשתמש לרכוש את השירותים המוצעים באמצעות אתר האינטרנט בטלפון או בהגעה אישית לחנות של מפעילת האתר.
34. מפעילת האתר איננה אחראית לכל בעיה שתתעורר בעקבות חשיפת פרטי המשתמש על ידי כל גורם בלתי מורשה באשר הוא.
ט. זכויות הקניין הרוחני של מפעילת האתר:
35. זכויות היוצרים באתר האינטרנט, לרבות עיצובו והאלמנטים הגראפיים המופיעים בו, שייכות למפעילת האתר.
36. כל המידע, הצילומים, התמונות או כל חומר אחר המוצג באתר האינטרנט הנו בבעלות מפעילת האתר.
37. למשתמש אסור לעשות כל שימוש כל במידע, בצילומים, בתמונות או בכל חומר אחר המוצג באתר האינטרנט ללא קבלת הרשאה ממפעילת האתר.
38. בנוסף על האמור לעיל, מובהר בזאת כי למשתמש אסור להעתיק, לפרסם, להציג בפומבי ולבצע כל פעולה מסחרית אחרת מכל סוג , כאמור, ללא אישור מפעילת האתר בכל הנוגע למידע, לצילומים, לתמונות או לכל חומר אחר המוצג באתר האינטרנט.
39. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהמידע, היצירות, הצילומים והתמונות המוצגים באתר האינטרנט על כל סוגיהם מוגנים בזכויות יוצרים ונתונים בבעלות מפעילת אתר האינטרנט, אשר לה נתונה הזכות הבלעדית להשתמש ביצירות ובתכנים אלו.

י. תחולת הדין, סמכות השיפוט ושונות:
40. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בתל אביב תהייה נתונה סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע למסמך זה, לתנאי השימוש באתר האינטרנט ולשימוש שנעשה על ידי המשתמש באתר האינטרנט.
41. מפעילת האתר איננה מתחייבת שהשירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות