תקנון ומדיניות פרטיות החנות

אתר – קנווס – רח' אילת 25 תל אביב  מיקוד   6811826

יבוא ייצור ושיווק חומרי ציור וגרפיטי

            www.kanvas.co.il

יצירת קשר לצורך הבהרות, שאלות ובירורים ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באחת מהדרכים הבאות: בכתובת המייל שלנו: info@kanvas.co.il

הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי “משתמשת” באתר כהגדרתו להלן:

תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמשת ובין האתר, לכל דבר ועניין.  כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימ/ה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו/לה או למי מטעם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או הסטודיו ו/או מי ממנהליו ו/או עובדיו, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה. מובהר כי ע”י שימוש באתר, מסכימ/ה המשתמש/ת לקבל ולנהוג לפי הוראות התקנון. במידה ואינך מסכימ/ה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר. יודגש כי לא תהא למשתמש/ת ו/או למי מטעם כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

לצורך תקנון זה, “משתמש/ת”  הינו כל אדם, לרבות חברה, אשר מבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

המשתמש/ת הינם כשירים לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והמשתמש/ת קטינ/ה (מתחת לגיל 18) או אינם זכאים לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, המשתמש/ת נדרשת לידע את הורה/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו/ה (“ההורים”) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

המשתמש/ת הינו/ הינה בעל כרטיס אשראי תקף בבעלותו/בעלותה .

המשתמש/ת בעל/ת תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

כלל המחירים באתר כוללים מע”מ כדין, אלא אם מצוין אחרת. 

 תנאים כלליים

מובהר כי קנווס רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

קנווס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון בכל עת, ללא הודעה מוקדמת וללא צורך במתן התראה כלשהי.

קנווס שומרת לעצמה את הזכות להרחיק כל משתמש מהאתר וזאת בתנאי כי ההרחקה תעשה תוך הפעלת שיקול דעת. יש להשתמש באתר למטרות חוקיות בלבד. 

הרכישה באתר

האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר. על מנת לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריטים, המוצעים באתר יוצג “דף מוצר” בו יופיעו כלל הפרטים הרלוונטיים ומחיר המכירה (להלן “דף מוצר”). לידיעתכם, החברה רשאית לעדכן את דף המוצר בכל עת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר המוצר ו/או תמונתו ללא הודעה מוקדמת ו/או התראה. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, לרבות הגוונים המופיעים בתמונות ופרטי המוצרים ובין המוצרים בפועל קנווס עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר עבור כל צבע ומוצר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש/ת להתקשר לחברת קנווס 5169550 -03 לביצוע חיוב טלפוני לאחר שליחת ההזמנה

 חשוב לציין כי הליך סליקת האשראי מבוצע טלפונית. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל קנווס להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: “ביצוע ההזמנה”). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לקנווס עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמשת באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמשת לכך. עם שליחת המוצרים, תימסר למשתמשת הודעה מתאימה כי ההזמנה בדרכה לכתובת שצוינה בהזמנתו. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר הנרכש על ידו/ה, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים  שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: “המוצרים.”

 

תנאים להשלמת עסקת הרכישה

עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר קבלת אישור חיוב טלפוני ע”י קנווס וחברת הסליקה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות הסליקה- תקבל הלקוח/ה הודעה מתאימה ע”י קנווס וחברת הסליקה, בהתאם לנהלים. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהמוצרים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של מוצר אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה קנווס רשאית להודיע למשתמש/ת על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמשת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת החברה במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש/ת טענה כלשהי כנגד קנווס  ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותרת המשתמש/ת על כל טענה כאמור. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.

 

אספקת מוצרים

החברה אינה לוקחת כל אחריות בגין עיכוב ו/או תקלה ו/או מחדל של חברת השילוח ו/או ודואר ישראל. החברה אחראית על שילוח המוצר ממחסניה בתוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת אישור התשלום מחברת הסליקה (ימי עסקים החל מהיום העוקב למועד ההזמנה, החברה אינה אחראית בשום אופן לזמני הגעת המוצר. החברה אינה פועלת בימי שישי, שבת וחג ואינה מכירה בהם כימי עסקים. החברה אינה מחויבת לספק מוצרים לאזורים אשר דואר ישראל ו/או חברת השילוח אינם פועלים בהם.

עקב “כוח עליון” ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת החברה ובאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, קנווס תהיה רשאית לבטל את העסקה, בתיאום טלפוני ו/או באמצעות כתובת הדוא”ל שמסרה המשתמשת .מובהר כי קנווס איננה מתחייבת לזמן אספקה כאשר הפריטים אינם נמצאים במלאי. אם פריטים מסוימים חסרים במלאי, קנווס תמסור הודעה על כך למשתמשת אשר תהא רשאית לבטל את ההזמנה.

 

 

 

שירות חבילות וגודל משלוח

 אופן המשלוח מתבצע באמצעות חברת דואר ישראל ולפי נוהלי שירות דואר ישראל

מוצרים הגדולים מחבילה סטנדרטית מחויבים בחיוב עבור משטח בשליחות/הובלה מיוחדת. 

דוגמת : מסגרות בד מעל גודל 100X80 / מעמדים לציור / גלילי בד ואו כל מוצר בעל נפח הגדול מהמצוין בתקנון 

דואר ישראל

 

 

מדיניות מבצעים

בעת מבצע כללי החל על כל/חלק מהפריטים הנמכרים באתר, רשאית קנווס לשנות מדיניות זו לתקופת המבצע בלבד והתאם למדיניות שתצוין לתקופת המבצע. 

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש/ת

המשתמש/ת רשאי לבטל את העסקה שביצעה באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן: ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט – יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון –  03-5169550. בנסיבות כאמור תהיה המשתמש/ת זכאי/ת לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו).ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמשת, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – המשתמש/ת רשאי/ת לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט בהתאם להנחיות שיפורסמו על ידי החברה באתר ו/או באמצעות יצירת קשר עם שירות הלקוחות בכתובת הדוא”ל ו/או במספר הטלפון: 03-5169550 ובתנאי שהפריט תקין ולא נעשה בו כל שימוש. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא תהא המשתמשת זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר – על המשתמש לבדוק את הפריט מיד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר באמצעות דואר ישראל.

 

ביטול עסקת הרכישה על ידי קנווס

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש/ת. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה. המשתמש/ת ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; המשתמש/ת מסר/ה בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש/ת ביצע/ה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע החברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג’ אחר כלשהו; אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג’. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג’ כלשהו. בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש/ת את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית קנווס לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמשת או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 

אחריות, אבטחה ופרטיות

מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של קנווס להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי קנווס ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש/ת כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קנווס. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, קנווס לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. קנווס מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, קנווס תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש/ת ביצעה מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, במידה ומשתמש/ת תעשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, ואם התקבל בידי קנווס צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמשת לצד שלישי וכן בכל חלוקת או הליך משפטי. כמו כן, החברה תוכל להשתמש בפרטיה האישיים של המשתמש/ת, ללא זיהוי המשתמש/ת הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

השימוש באתר

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של קנווס בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב הפריטים.

אין להעתיק, לשכפל, למכור, לשווק, להפיץ ולהשתמש בכל מידע המופיע באתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב פריטים, תמונות המוצרים וכיוצא בזאת, ללא קבלת אישור ורשות קנווס בכתב. בנוסף, אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתוני האתר, רשימת המוצרים המופיעים בו וכל מידע המוצג בו ללא קבלת אישור קנווס בכתב. כמו כן אין להציג את מידע באתר ו/או בשירות אחר ללא הסכמת קנווס בכתב.

כל התוכן המילולי המוצג באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית וסימני לוגו, הנם בבעלות הבלעדית של קנווס.

 

 

סמכות שיפוט

 

השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בעיר תל אביב